• “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน”







  อ่านต่อ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงไหล่ทางและตีเส้นชะลอความเร็วพร้อมป้ายเตือนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซอยคลองหกตะวันตก ๓ หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองปฏิรูป หมู่ ๑๑ โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2)
  ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกและถนนลูกรังจำนวน ๙ โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุดำเนินงานโครงการรักษาความสะอาดในคลองระบายน้ำที่ ๖ และคลองแอนด์ ๕/๖ และคลองแอนด์ ๖/๗ จำนวน ๑๕ รายการกองสาธารณสุขฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๘๖๐ กองสาธารณสุขฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นจำนวน ๓ รายการกองสาธารณสุขฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๘๖๐ กองสาธารณสุขฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองหกตะวันตก ๔๕ (ซอยเจ็ดพัฒนาแยก๑) หมู่ที่๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด ๒๔, ๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง (แบบติดผนัง) สำนักปลัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๕ รายการกองสาธารณสุขฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของราชการ

  <