• “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน”  อ่านต่อ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๔๓๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน ๑๐ โครงการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrinter printer จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองหกตะวันออก ๗๔ (ซอยชมบุญอุทิศ) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน๔รายการกองสาธารณสุขฯประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองปฏิรูปหมู่๑๑ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังและถนนหินคลุกจำนวน๘โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของราชการ

  <