• “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน”  อ่านต่อ
  ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ( ๑ ก.ค ๖๓)
  ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ประกาศเรื่องยกเลิกจุดผ่อนผัน การจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ทางสาธารณะ บริเวณตลาดมารีลมย์ หมู่ ๗
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
  ประกาศเรื่อง ราบชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก กกต. เชิญชวนสมัคร “กกต.ท้องถิ่น” ๓-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหกเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก
  ข้อบัญญัติ​ ปี61
  ประกาศเรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่น
  ประกาศเรื่องการประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
  ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒
  ข้อบัญญัติ​ ปี62
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานยนต์รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียนกจ ๖๐๕๙ ปทุมธานี (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร XEROX ๕๓๓๕ จำนวน ๑๒ Unit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานกิจการสภาฯ) สำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบโปร่งใหญ่ใช้สำหรับตั้งด่านตรวจและใช้สำหรับหน่วยงานราชการจำนวน ๒ ป้ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหัวฉีดดับเพลิงชนิดด้ามปืนมีต้นโยกเปิด-ปิดแบบบอลวาล์วจำนวน ๓ ตัว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ-สัญญาณไฟไซเรน LED พร้อมอุปกรณ์เสียงสัญญาณจำนวน ๑ ชุด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) สำนักงานปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัวประจำปีงบประมาณพ. ศ. ๒๕๖๒ (สำนักงานปลัด)
  ประกาศเรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองปฏิรูปหมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศเรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสสร้างปรับปรุงซ่อมมแซม จำนวน ๑๐ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรมจำนวน ๑๒๐ ลัง (สำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของราชการ

  <