• “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน”  อ่านต่อ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓๕ รายการประจำปีงบประมาณพ. ศ. ๒๕๖๒ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ชุด Drum เครื่องพิมพ์ Laser Printer Brother ๔ สี DR-๒๖๑CL งานทรัพยากรบุคคล (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนชนิด ๘ บาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับงานสำนักงานจำนวน ๓ เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องโทรสารจำนวน ๒ เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการแสนอราคาซื้อวัสดุดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะกองสาธารณสุขฯองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯกองสาธารณสุขฯองค์การบริการส่วนตำบลคลองหกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ระยะที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF-FM ชนิดมือถือขนาดกำลังส่ง ๕ วัตต์ทขำนวน ๑๐ เครื่อง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) งานสำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ ๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของราชการ

  <