• “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน”  อ่านต่อ
  ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ( ๑ ก.ค ๖๓)
  ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ประกาศเรื่องยกเลิกจุดผ่อนผัน การจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ทางสาธารณะ บริเวณตลาดมารีลมย์ หมู่ ๗
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
  ประกาศเรื่อง ราบชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก กกต. เชิญชวนสมัคร “กกต.ท้องถิ่น” ๓-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหกเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก
  ข้อบัญญัติ​ ปี61
  ประกาศเรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่น
  ประกาศเรื่องการประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
  ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒
  ข้อบัญญัติ​ ปี62
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำท่อหน้า ๑๔ นิ้ว ขนาดเครื่อง ๖ สูบของนายนำศักดิ์ อุทัยศรีสม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำท่อหน้า ๑๒ นิ้ว ขนาดเครื่อง ๔ สูบของนางทิวา คำดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหกศูนย์ที่๓ โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตประปา ซอยคลองหกฝั่งตะวันออก ๔๒ (ซอยสหกรณ์) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๑๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๒ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถแบ็คโฮรถเครนและรถเทรลเลอร์เพื่อใช้รื้อถอนฝายกั้นน้ำยกเครื่องสูบน้ำและเคลื่อนย้ายรถแบ็คโฮและเครื่องสูบน้ำสำหรับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่ตำบลคลองหกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ใช้สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่อบต. คลองหกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยคลองหกตะวันตก ๑๓ (แยก ๒ ซอยสุภาพ) หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของราชการ

  <