• “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน”  อ่านต่อ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหัวฉีดดับเพลิงชนิดด้ามปืนมีต้นโยกเปิด-ปิดแบบบอลวาล์วจำนวน ๓ ตัว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ-สัญญาณไฟไซเรน LED พร้อมอุปกรณ์เสียงสัญญาณจำนวน ๑ ชุด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) สำนักงานปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัวประจำปีงบประมาณพ. ศ. ๒๕๖๒ (สำนักงานปลัด)
  ประกาศเรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองปฏิรูปหมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศเรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสสร้างปรับปรุงซ่อมมแซม จำนวน ๑๐ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรมจำนวน ๑๒๐ ลัง (สำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรายการเปลี่ยนยางรถยนต์ดับเพลิงหมายเลขทะเบียนบท-๗๒๙๗ ปทงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรายการเปลี่ยนหม้อลมคลัชล่างรถยนต์ดับเพลิงบท-๒๓๑๙ ปท. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุจำนวน ๒ หลัง (งบประมาณอุดหนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี) สานักงานปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) สำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๔๓๐ กองสาธารสุขฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของราชการ

  <